Discussion:
Zlecenia + Profile firm budowlanych i fachowców
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Zlecenia-Budowlane.net
2011-04-19 20:34:41 UTC
Permalink
Raw Message
Witamy,

chcielibyœmy podzieliæ siê informacj¹ o nowych funkcjonalnoœciach Portalu
Zlecenia-Budowlane.net które uruchomiliœmy parê dni temu.

Mamy nadziêjê, ¿e wielu z Was skorzysta z tych mo¿liwoœci. Je¿eli kogoœ nie
interesuje ten temat z góry przepraszamy.


NOWE Funkcjonalnoœci - oprócz mo¿liwoœci publikowania Zleceñ wprowadziliœmy:
- spo³ecznoœæ osób zwi¹zanych z bran¿¹ budowlano-remontow¹ (fachowcy, firmy,
klienci)
- Profile Firm Budowlanych i Profile Fachowców (tu za darmo mo¿esz promowaæ
ofertê swojej firmy)
- forum budowlano-remontowe (dopiero raczkuje, dlatego zachêcamy do
publikacji)
- Baza / lista firm budowlanych i fachowców (zaawansowana wyszukiwarka
umo¿liwiaj¹ca odnalezienie konkretnych firm i fachowców)

Wszystkie funkcjonalnoœci s¹ dostêpne ZA DARMO, dlatego zachêcamy do
publikowana informacji o swoich us³ugach / firmach budowlano-remontowych!

ZAPRASZAMY!

Lista zleceñ budowlanych i remontowych:
www.zlecenia-budowlane.net

Przyk³adowy profil, przyk³ad jednej z zarejestrowanych firm (której us³ugi
oczywiœcie polecamy!)
Tak mo¿e równie¿ wygl¹daæ Twój profil:
http://www.zlecenia-budowlane.net/userprofile/eirestar

a tu Forum Budowlane które tak jak wspominamy dopiero raczkuje, ale dziêki
Wam mo¿e nabraæ ¿ycia!
http://www.zlecenia-budowlane.net/kategorie


W NASZEJ BAZIE JEST JU¯ PONAD 200 FACHOWCÓW!

z wyrazami szacunku
Zlecenia-Budowlane.net
Alexy
2011-04-19 21:02:34 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Zlecenia-Budowlane.net
Witamy,
chcielibyœmy podzielić się informacjš o nowych funkcjonalnoœciach Portalu
Zlecenia-Budowlane.net które uruchomiliœmy parę dni temu.
Mamy nadzięję, że wielu z Was skorzysta z tych możliwoœci. Jeżeli kogoœ
nie interesuje ten temat z góry przepraszamy.
NOWE Funkcjonalnoœci - oprócz możliwoœci publikowania Zleceń
- społecznoœć osób zwišzanych z branżš budowlano-remontowš (fachowcy,
firmy, klienci)
- Profile Firm Budowlanych i Profile Fachowców (tu za darmo możesz
promować ofertę swojej firmy)
- forum budowlano-remontowe (dopiero raczkuje, dlatego zachęcamy do
publikacji)
- Baza / lista firm budowlanych i fachowców (zaawansowana wyszukiwarka
umożliwiajšca odnalezienie konkretnych firm i fachowców)
Wszystkie funkcjonalnoœci sš dostępne ZA DARMO, dlatego zachęcamy do
publikowana informacji o swoich usługach / firmach budowlano-remontowych!
ZAPRASZAMY!
www.zlecenia-budowlane.net
Przykładowy profil, przykład jednej z zarejestrowanych firm (której usługi
oczywiœcie polecamy!)
http://www.zlecenia-budowlane.net/userprofile/eirestar
a tu Forum Budowlane które tak jak wspominamy dopiero raczkuje, ale dzięki
Wam może nabrać życia!
http://www.zlecenia-budowlane.net/kategorie
W NASZEJ BAZIE JEST JUŻ PONAD 200 FACHOWCÓW!
z wyrazami szacunku
Zlecenia-Budowlane.net
Możesz normalnie wyjaśnić o co Ci chodzi?
Potrzebujesz profile? Do czego mają być te profile? Do gips-kartonu?
Czy też oferujesz takie profile za darmo.

Loading...