Discussion:
koncepcja na zawiasy do ciężkiej klapy
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Marek S.
2006-11-13 22:16:29 UTC
Permalink
Raw Message
Witam,

mo¿e kto¶ z szanownych grupowiczów mi co¶ podpowie.


mam klapê do piwnicy sk³adaj±c± siê z 2 czê¶ci maj±cych po 1 m2, z których
jedna ma byæ nieruchoma, a druga ma s³u¿yæ do otwierania wej¶cia do piwnicy.

Klapy wykonane s± z p³yty OSB (grubo¶æ: 18) , a w³a¶ciwie po 3 p³yty OSB
¿eby by³a mocniejsza, na dodatek na górê bêd± sz³y p³ytki pod³ogowe + klej
do nich.
Razem ka¿da klapa bêdzie wa¿yæ ok. 30 kg.


teraz problem:
----------
jakie rozwi±zanie zastosowaæ, ¿eby mo¿na by³o klapy otwieraæ (¶rednio raz na
2-3 miesi±ce, bo jest tam wodomierz)?


Ja na pocz±tku my¶la³em, ¿eby kupiæ ta¶mowy zawias, ale takiego mocnego
nigdzie nie dosta³em, wiêc potem my¶la³em, ¿e mo¿e 2 potrujne zawiasy, ale
wydaje mi siê ¿e to siê po jakim¶ czasie wypaczy (w koñcu 30 kg to niez³a
si³a ci±¿enia).

teraz my¶lê, ¿e mo¿e na tej klapie zamontowaæ 2 uchwyty i bez zawiasu j± po
prostu po³o¿yæ na istniej±cych k±townikach, a w razie potrzeby zdejmowaæ
(w³a¶ciwie wyci±gaæ) j± (klapê) za pomoc± uchwytów.
ale to rozwi±zanie wydaje mi siê za bardzo uci±¿liwe w u¿ytkowaniu, w koñcu
nie ka¿dy bêdzie móg³ podnie¶æ 30 kg, jak mnie nie bêdzie w domu.



mo¿e Pañstwo macie jakie¶ inne rozwi±zanie?


za ka¿d± pomoc z góry dziêkujê

pozdr
Marek.

PS. wej¶cie jest 2metry na 1 metr, z tego 2 metry przeciête na pó³ daje 2
klapy po 1 m2, ka¿da klapa sk³ada siê z 3 p³yt osb z³±czonych za pomoc± masy
wkrêtów, do tego dochodziæ bêd± te kafelki.

PS. 2. wej¶cie do piwnicy jest po schodkach (a w³a¶ciwie prawie drabiny -
taki k±t schodzenia)
Jd.
2006-11-13 22:36:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek S.
teraz my¶lê, ¿e mo¿e na tej klapie zamontowaæ 2 uchwyty i bez zawiasu j±
po prostu po³o¿yæ na istniej±cych k±townikach, a w razie potrzeby
zdejmowaæ (w³a¶ciwie wyci±gaæ) j± (klapê) za pomoc± uchwytów.
ale to rozwi±zanie wydaje mi siê za bardzo uci±¿liwe w u¿ytkowaniu, w
koñcu nie ka¿dy bêdzie móg³ podnie¶æ 30 kg, jak mnie nie bêdzie w domu.
Mo¿na podnosiæ za pomoc± wielokr±¿ka, potrzebny bêdzie hak w suficie, linkê
i bloczki nabêdziesz w sklepie ¿eglarskim...
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom ***@interia.pl
==========###-###-###-###==============
Marek S.
2006-11-13 23:02:23 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Jd.
Mo¿na podnosiæ za pomoc± wielokr±¿ka, potrzebny bêdzie hak w suficie, linkê
i bloczki nabêdziesz w sklepie ¿eglarskim...
pytam siê powa¿nie, jak chcesz - skrytykuj mnie, ale rzeczowo, bo nie
ka¿dy jest specjalist± w budownictwie,
ja przyznajê siê ¿e jestem mniej ni¿ laikiem, wiêc siê tutaj pytam



pozdrawiam
Marek
Jd.
2006-11-14 06:55:06 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek S.
Post by Jd.
Mo¿na podnosiæ za pomoc± wielokr±¿ka, potrzebny bêdzie hak w suficie, linkê
i bloczki nabêdziesz w sklepie ¿eglarskim...
pytam siê powa¿nie, jak chcesz
To ja powa¿nie odpowiadam...
Post by Marek S.
- skrytykuj mnie, ale rzeczowo, bo nie ka¿dy jest specjalist± w
budownictwie,
ja przyznajê siê ¿e jestem mniej ni¿ laikiem, wiêc siê tutaj pytam
Rzeczowo to zawiasy te¿ mog± byæ - mo¿esz zastosowaæ gotowe stosowane do
wykonywania stalowych furtek i bram - w komplecie jest czop z odsadzeniem
spawany do s³upka bramy oraz tuleja spawana do skrzyd³a bramy (wykona te¿
tokarz na zamówienie). Z zawiasami jest pewien problem - by uzyskaæ k±t
otwarcia klapy wiêkszy od 180stopni to zawias musi byæ na górze (wtedy
bêdzie wystawa³ i bêdziesz siê o niego potyka³) - mozna ten zawias "zebraæ"
na frezarce tak by wystawa³o nad pod³ogê tylko np. 3mm. Z problemem radzê
siê udaæ do ¶lusarza wykonuj±cego bramy i zleciæ mu wykonanie dwu ram z
k±townika po³±czonych zawiasami.
Mo¿na te¿ zawias umie¶ciæ na dŒwigni pod spodem, we wnêce wykonanej w
pierwszym przednó¿ku schodów (idea - zawiasy klapy baga¿nika w wiêkszo¶ci
samochodów typu sedan).
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom ***@interia.pl
==========###-###-###-###==============
Jd.
2006-11-14 07:04:59 UTC
Permalink
Raw Message
by uzyskaæ k±t otwarcia klapy wiêkszy od 180stopni
by uzyskaæ k±t otwarcia klapy wiêkszy od 90stopni
--
==========###-###*###-###==============
Jaroslaw Dubowski, Bytom ***@interia.pl
==========###-###-###-###==============
pluton__
2006-11-14 10:01:15 UTC
Permalink
Raw Message
Witam,
Post by Marek S.
Razem ka¿da klapa bêdzie wa¿yæ ok. 30 kg.
Odpusc zawiasy. Raz na 2 miesiace spokojnie to sie da
podniesc i przesunac.

pozdrawiam
pluton
M.A.K.
2006-11-16 07:31:05 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek S.
Witam,
może ktoś z szanownych grupowiczów mi coś podpowie.
mam klapę do piwnicy składającą się z 2 części mających po 1 m2, z których
jedna ma być nieruchoma, a druga ma służyć do otwierania wejścia do piwnicy.
Klapy wykonane są z płyty OSB (grubość: 18) , a właściwie po 3 płyty OSB
żeby była mocniejsza, na dodatek na górę będą szły płytki podłogowe + klej
do nich.
Razem każda klapa będzie ważyć ok. 30 kg.
----------
jakie rozwiązanie zastosować, żeby można było klapy otwierać (średnio raz na
2-3 miesiące, bo jest tam wodomierz)?
Ja na początku myślałem, żeby kupić taśmowy zawias, ale takiego mocnego
nigdzie nie dostałem, więc potem myślałem, że może 2 potrujne zawiasy, ale
wydaje mi się że to się po jakimś czasie wypaczy (w końcu 30 kg to niezła
siła ciążenia).
teraz myślę, że może na tej klapie zamontować 2 uchwyty i bez zawiasu ją po
prostu położyć na istniejących kątownikach, a w razie potrzeby zdejmować
(właściwie wyciągać) ją (klapę) za pomocą uchwytów.
ale to rozwiązanie wydaje mi się za bardzo uciążliwe w użytkowaniu, w końcu
nie każdy będzie mógł podnieść 30 kg, jak mnie nie będzie w domu.
może Państwo macie jakieś inne rozwiązanie?
...zamiast płyty połóż solidne deski, które usuniesz jedna po
drugiej...całość możesz przykryć jakąś wykładziną....

M.A.K.
krzysiek
2006-11-16 07:56:36 UTC
Permalink
Raw Message
A może zawiasy typu "do drzwi do stodoły". Widziałem takie w GSie.
Samochód można było na nich powiesić a co dopiero 30 kg klapę.
Zresztą były rózne rozmiary.

Żeby Ci taki zawias nie wystawał trzeba by go wpuścić w klapę.
k.
Winetoo
2006-11-16 08:10:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek S.
Witam,
[ciach]
Post by Marek S.
Razem każda klapa będzie ważyć ok. 30 kg.
[ciach]
Post by Marek S.
teraz myślę, że może na tej klapie zamontować 2 uchwyty i bez zawiasu ją
po prostu położyć na istniejących kątownikach, a w razie potrzeby
zdejmować (właściwie wyciągać) ją (klapę) za pomocą uchwytów.
ale to rozwiązanie wydaje mi się za bardzo uciążliwe w użytkowaniu, w
końcu nie każdy będzie mógł podnieść 30 kg, jak mnie nie będzie w domu.
IMO najprościej:
Rozumiem, że są jakieś dwa kątowniki na których ta klapa się opiera czyli
jeśli na środku jednego boku klapy dasz uchwyt, a na przeciwległych rogach
dasz kółka to te kółka mogą jechać po kątownikach.

Instrukcja obsługi:
- unosimy krawędz z uchwytem (realnie trochę więcej niż 15 kg)
- przesuwamy w bok
- puszczamy uchwyt
- mamy otwarte przejście z przesuniętą klapą

Pozdrawiam
Winetoo
Jacek "Plumpi"
2006-11-24 16:10:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Marek S.
może Państwo macie jakieś inne rozwiązanie?
Tak. Przenieść licznik wyżej ponad nieszczęsną klapę do piwnicy. Najlepiej
umieścić go w skrzynce na ścianie.

Jacek "Plumpi"

Loading...