Discussion:
Kocioł CO jakie ciśnienie wstępne ?
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Paweł Pracki
2005-12-01 12:00:11 UTC
Permalink
Raw Message
Witam
Jak ustawić ciśnienie wstępne wody w instalacji CO. Piec Junkers Cerastar
wiszący z integralnym naczyniem wzbiorczym i pompą. Instalacja typu
zamkniętego z zaworami odpowietrzającymi.Pojemność instalacji 60 l.Czy
wystarczy ustawić ciśnienie wstępne na 0,1 atm na każdy metr wysokości
instalacji - moja ma 12 m ? Jeszcze jedno, na naczyniu wzbiorczym i na
zakończeniu instalacji są zawory odpowietrzające.Na górze korpusu zaworu
znajduje się nakrętka - zaslepka, czy ta nakretka powinna być stale
poluzowana, czy też poluzować tylko do odpowietrzenia, a po tym zakręcić ?
Pozdrowienia
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
M.A.K.
2005-12-01 12:07:38 UTC
Permalink
Raw Message
Jak ustawiæ ci¶nienie wstêpne wody w instalacji CO. Piec Junkers Cerastar
wisz±cy z integralnym naczyniem wzbiorczym i pomp±. Instalacja typu
zamkniêtego z zaworami odpowietrzaj±cymi.Pojemno¶æ instalacji 60 l.Czy
wystarczy ustawiæ ci¶nienie wstêpne na 0,1 atm na ka¿dy metr wysoko¶ci
instalacji - moja ma 12 m ? Jeszcze jedno, na naczyniu wzbiorczym i na
zakoñczeniu instalacji s± zawory odpowietrzaj±ce.
chyba naczynie przeponowe, bo wzbiorcze wystêpuje w instalacjach
otwartych...w ka¿dym razie je¶li nie ma w instrukcji to ustaw 1,5ata...
--
M.A.K.
Piotr_boncza
2005-12-01 12:22:56 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Paweł Pracki
na naczyniu wzbiorczym i na
zakoñczeniu instalacji s± zawory odpowietrzaj±ce.Na górze korpusu zaworu
znajduje siê nakrêtka - zaslepka, czy ta nakretka powinna byæ stale
Nakrêtki na naczyniu nie ruszaj, bo mo¿esz spu¶ciæ gaz z poduszki. Na
zakoñczeniu instalacji pootwieraj a za kilka tygodni jak sie odpowietrzy
zakrêæ.
Pamiêtaj, ¿e samodzielne uruchomienie kot³a grozi utrat± gwarancji. Mo¿e to
zrobiæ wy³±cznie serwis Junkersa albo autoryzowany instalator. I oni
dopilnuj± w³a¶ciwego ci¶nienia i odpowietrzenia kot³a.


pozdrawiam Piotr
Paweł Pracki
2005-12-01 14:31:48 UTC
Permalink
Raw Message
Nakrętki na naczyniu nie ruszaj, bo możesz spuścić gaz z poduszki. Na
zakończeniu instalacji pootwieraj a za kilka tygodni jak sie odpowietrzy
zakręć.
Dzięki
Piec jest już 6 lat po gwarancji.Spusciłem wodę przed sezonem bo gwałtownie
rosło cisnienie przy grzaniu - powód zasyfiona woda i ponoć tak to się
objawia.Po wypłukaniu instalacji jest OK. W pzryszłym roku napuszczę do
instalacji inhibitor.
Na naczyniu jest nakrętka od gazu i tej nigdy nie ruszałem oprócz tego jest
jeszcze zawór odpowietrzający prawie taki sam jak na zakończeniu instalacji,
na nim jest naklejka z instrukcją bardzo enigmatyczną bo pokazuje - pokręcić
w lewo po czym pokręcić w prawo. Ok odkręcę i ponownie zakręce. Mam tylko
pytanie, skoro ową nakrętkę trzeba odkręcić i ponownie zakręcić w celu
odpowietrzenia to dla czego tego typu zawory odpowietrzajace nazywane są
automatycznymi ?
Pozdrowienia
--
Wysłano z serwisu Usenet w portalu Gazeta.pl -> http://www.gazeta.pl/usenet/
Huckleberry
2005-12-01 17:23:21 UTC
Permalink
Raw Message
Spusci³em wodê przed sezonem bo gwa³townie
ros³o cisnienie przy grzaniu - powód zasyfiona woda i ponoæ tak to siê
objawia.[...]
To prawda? A ile mo¿e wzrosn±æ ci¶nienie w instalacji jak woda jest w
porz±dku?
pozdrawiam
M.A.K.
2005-12-02 08:37:31 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Huckleberry
To prawda? A ile mo¿e wzrosn±æ ci¶nienie w instalacji jak woda jest w
porz±dku?
...po to masz naczynie przeponowe ¿eby zmiany ci¶nienia by³y
niezauwa¿alne...
--
M.A.K.
-AK-
2005-12-03 10:09:42 UTC
Permalink
Raw Message
Piec jest ju¿ 6 lat po gwarancji.Spusci³em wodê przed sezonem bo
gwa³townie
ros³o cisnienie przy grzaniu - powód zasyfiona woda i ponoæ tak to siê
objawia.
A sprawdza³e¶ czy w naczyniu przeponowym jest gaz ?

--
Andrzej, Katowice

lucky
2005-12-01 12:41:40 UTC
Permalink
Raw Message
U�ytkownik "Pawe� Pracki" <***@WYTNIJ.gazeta.pl> napisa� w wiadomo�ci news:dmmokb$91u$***@inews.gazeta.pl...
.Czy
wystarczy ustawiæ ci¶nienie wstêpne na 0,1 atm na ka¿dy metr wysoko¶ci
instalacji - moja ma 12 m ?
Wyroczni± nie jestem ale powinno byæ ustawione ci¶nienie 0,2 atm + 0,1 atm
na ka¿dy metr wysoko¶ci (dla temp 20stC)
Dla Twoich 12m to daje 1,4atm

Tak na marginesie to masz bardzo wysok± instalacjê. Ja mam trzy kondygnacje
(piwnica-parter-piêtro) i o mnie wychodzi 6,5m
Andrzej
Loading...