Discussion:
Ogrodzenie - cena za wykonanie
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Kolesh
2003-09-16 20:40:44 UTC
Permalink
Raw Message
Witam Grupowiczow,

Czy cena 2500 PLNow bez VATu za wykonanie ca 100 m ogrodzenia wydaje sie byc
rozsadna?
Okolice Krakowa.
Wykonanie ogrodzenia to zalanie slupkow stalowych (
bez podmurowki pod calym ogrodzeniem
) + rozciagniecie siatki slimakowej (powlekany Bekaert).
Od przodu zamiast jak powyzej bedzie tymczasowo siatka stalowa + pale
drewniane z prowizoryczna brama.

Dzieki za opinie

Pozdrawiam
Mariusz
Piotr
2003-09-17 09:09:03 UTC
Permalink
Raw Message
W³asnie dzisiaj stawiaja mi w Poznaniu
siatke 150 cm wysok. ocynk powlekany PCV
na metalowych slupkach wbetonowanych
+ brama z profili zamknietych wypelniona siatka
(d³ugoœæ ogrodzenia: 105mb)
Koszt z amaterialy i wykonanie:
24 PLN za mb siatki + 450 PLN za brame
Ceny w Poznaniu z mb siatki wahaja sie od 23 do 26 PLN za mb

Pozdrawiam,
Piotr
stavi
2003-09-17 19:22:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kolesh
Czy cena 2500 PLNow bez VATu za wykonanie ca 100 m ogrodzenia wydaje sie byc
rozsadna?
policzmy:
minimum krajowe to 3 z³/h na rêkê
100m/co 3 metry s³upek = 34 s³upki
34*niech sobie kopi± 3h= 100h
100*3z³ = 300z³
niech drugie tyle zalewaj± i rozci±gaj± to daje 600 z³
Post by Kolesh
Okolice Krakowa.
ale mo¿e u was w Krakowie to dziury doktorzy kopi± :))
dobra, dobra, schodzê na ziemiê, wiem, ¿e ¿eby zarabiaæ minimum krajowe to
sie trzeba wykszta³ciæ, a ryl za byle grosze nie pracuje wiêc cena * 2, ¿eby
ch³opcy po zawodówce nie musieli siê zni¿aæ do poziomu magistra :))

No chyba, ¿e zleceasz firmie, a nie sam sobie zorganizujesz roboty, ale to
ju¿ Twój wybór,
pozrdrawiam,
stavi
Andrzej R.
2003-09-17 20:43:22 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kolesh
Czy cena 2500 PLNow bez VATu za wykonanie ca 100 m ogrodzenia wydaje sie
byc
Post by Kolesh
rozsadna?
Re :
Rozumiem, ¿e jest to kwota zarówno za robociznê, jak te¿ i za wysokiej
jako¶ci materia³y ? Trochê du¿o, ale ...
Je¶li natomiast jest to oferta za sam± robociznê , to :
1) Po¿ycz gdzie¶ ¶wider (taki ¶limakowy, podobny do u¿ywanego przez wêdkarzy
do lodu - tylko 2-3 razy wiêkszy )
2) Dorób do niego ramiona (dla 2 osób) - rura 2-2,5 m jako¶ zamocowana do
¶widra
3) Kup mieszad³o do wiertarki rêcznej (wiertarkê pewnie masz) - oko³o 10,-
pln
4) WeŒ z domu jakie¶ stare wiadro, poziomicê i du¿o sznurka
5) Kup cement i piasek (jak masz gruz - tym lepiej)
6) Kup s³upki, siatkê i drut (s³upki mo¿na robiæ samemu z kszta³towników -
dochodzi wiercenie dziur i 2 x malowanie, naro¿ne zamiast spawaæ mo¿na
skrêcaæ)
7) WeŒ 2 przyjació³ tak ¶piewnie zaci±gaj±cych ( max. 4,- pln/1h )
Na ka¿dym rogu dzia³ki wstawiaj± s³upek z podporami dok³adnie go poziomuj±c
i zalewaj± betonem (12 dziur i ustawienie = oko³o 2 godzin = 16,- pln).
Czekaj±, a¿ beton zwi±¿e.
Miêdzy s³upkami naro¿nymi rozci±gaj± sznurki 15 minut
Teraz wzd³u¿ sznurków wierc± w ziemi dziury - ¶rodek dziury dok³adnie pod
sznurkiem !!!( 34 dziury x 5 minut = 3 godziny = 24,- pln )
W dziurach ustawiaj± s³upki , zalewaj± betonem, b. dok³adnie poziomuj± .
Wygodnie ustawia siê s³upki w po³owie wolnego odcinka - wówczas "wychodzi
równo". 34 s³upki x 15 minut/s³upek = 10 godzin
Przerwa 1 dzieñ na zwi±zanie betonu.
Przez s³upki przeci±gaj± druty (dó³, ¶rodek i góra) i napinaj± je ( kupuje
siê specjalne napinacze do tego). Nie napinaj zbyt sztywno, bo zim± Ci
popêkaj± druty. - oko³o 3 godzin.
Rozk³adaj± role siatki na ziemi i ³±cz± je w odcinki po 30 metrów ( 3
rolki ). Takie odcinki stawiaj± , naci±gaj± i prowizorycznie przypinaj± do
drutów kawa³kami drucików lub spinkami plastikowymi (takie elektryczne). 2
godziny.
Spinaj± naro¿a (po naci±gniêciu) - 1 godzina.
I teraz najgorsza robota :
1) siatkê nale¿y w miarê gêsto ( co 60-70 cm ) przypi±æ do ¶rodkowego z
drutów.
2) górê i dó³ koñców siatki zaginaæ naprzemian za dolny i górny drut
(zaginamy ka¿dy drut) - w praniu narzuci siê jak to robiæ. Tego "firmy"
zwykle nie chc± robiæ (czasoch³onne)- tylko przypinaj± jak do ¶rodkowego ,
no i paluszki nieco po tym bol±.
To zajmie 2 robotnikom ca³y dzieñ. Do zaginania drutów nale¿y daæ robotnikom
rêkawice.
Ca³a robota 2,5 - 3 dni . Stawka dzienna niech nawet bêdzie 50,- pln x 2
osoby x 3 dni = 300,- pln + wypada co¶ robotnikom daæ je¶æ = max. 400,-
pln. Wystarczy ? No, jeszcze jak masz taczkê - to odpadnie uci±¿liwe
noszenie betonu w wiadrach. Ale przy 100 mb i kwadratowej dzia³ce - to nie
jest daleko.
Przed 4 laty ogrodzi³em w ten sposób 500 mb. P³ot ma siê wy¶mienicie.
Pamiêtaj tylko, aby przy zalewaniu s³upków robiæ "górki" z betonu. Inaczej
po kilku (nastu) latach korozja utnie s³upki przy ziemi (ziemia ma
przewa¿nie odczyn kwa¶ny).
A tego, kto oferuje ci sam± robociznê 100 mb za 2500 pln netto zapytaj ilu
ludzi to bêdzie robi³o i przez ile czasu.
I wy¶lij go do diab³a.
Pozdrawiam AR
Ps. Onegdaj w "Muratorze" opisywano naci±ganie siatki dŒwigni± (rura) przez
3 osoby. Moim zdaniem nie jest to niezbêdne. Daje siê naci±gaæ "na ¿ywca" w
2 osoby. Natomiast do naci±gania drutów (zanim za³o¿ysz napinacz) przydaje
siê wielokr±¿ek (mo¿na te¿ dŒwigni± - punkt podparcia na s³upku , 10 - 15 cm
od otworu).Blokowanie przy przepiêciu na napinacz - jakim¶ klinikiem w
otworze s³upka.
Kolesh
2003-09-18 07:35:43 UTC
Permalink
Raw Message
Czesio,

Dzieki za szczegolowy opis :))))))))

Jak zwykle dotykamy problemu: robic samemu "po godzinach" w tempie powiedzmy
srednim,
czy tez zlecic komus, a samemu starac sie zarobic w swoim wlasnym fachu na
reszte
(w sumie pozostanie niewiele - fundamenty, sciany, dach - to juz grosze w
porownaniu z ogrodzeniem ;-)))) )

W miedzyczasie sledztwo wykazalo,
ze srednia stawka za postawienie 1 mb ogrodzenia (bez materialow) w okolicy
wynosi 20 PLN...
Czyli na wstepie fachowiec zawyzyl sobie cene o 20-25%.
Jako anegdote dodam jeszcze, ze do ww ceny chcial doliczyc 7% VATu :)
No ale udalo sie go przywolac do porzadku..............

Pozdrawiam i dziekuje
Mariusz
Post by Andrzej R.
Rozumiem, ¿e jest to kwota zarówno za robociznê, jak te¿ i za wysokiej
jako¶ci materia³y ? Trochê du¿o, ale ...
.... ciach
stavi
2003-09-20 09:00:50 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kolesh
W miedzyczasie sledztwo wykazalo,
ze srednia stawka za postawienie 1 mb ogrodzenia (bez materialow) w okolicy
wynosi 20 PLN...
oj, co¶ widzê, ¿e nie zrozumia³e¶ :(
(20*100=2000!!!)

Mi siê ju¿ te¿ nie chce samemu robiæ, ale nawet w tydzieñ jako mgr in¿.
takiej kasy nie zarobiê, wiêc wolê sobie sam robotników zorganizowaæ, a
obs³ugiwaæ waserwogê to siê w podstawówce nauczy³em :)
(no chyba, ¿e po godzinach przez tydzieñ w swoim zawodzie zarobisz ponad te
2500 z³, wtedy to co innego)

pozdr.,
stavi
"ania" #@!%>
2003-09-21 19:42:58 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kolesh
W miedzyczasie sledztwo wykazalo,
ze srednia stawka za postawienie 1 mb ogrodzenia (bez materialow) w okolicy
wynosi 20 PLN...
powiem ci tak - krakow i okolice to dosc dziwny teren, ale podzwon po kilku
firmach i zrob zestawinie - napewno uda ci sie znalezc cos w cenach
powiedzmy to srednio polskich - a nie koniecznie krakowskich:-)
--
-----------------------------------
ania
www.aem.pl
Krakuf
osiolek F650 CS
143 kucyki pod czerwona sukienka
Kolesh
2003-09-22 06:38:50 UTC
Permalink
Raw Message
masz Aniu racje...
im bardziej w tym "grzezne" tym bardziej sie przekonuje
ze okolice Krakowa promieniuja jakas niezwykla energia
ktora powoduje ze poziom cen na uslugi ogolno_budowlane
rosnie w cene ³ogromnie ;-)
pozdrawiam
mariusz

"ania" wrote in message
Post by "ania" #@!%>
powiem ci tak - krakow i okolice to dosc dziwny teren, ale podzwon po kilku
firmach i zrob zestawinie - napewno uda ci sie znalezc cos w cenach
powiedzmy to srednio polskich - a nie koniecznie krakowskich:-)
Loading...