Discussion:
Pytania o piec dwufunkcyjny i kondensacyjny
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Wojtek W.
2005-11-30 09:42:58 UTC
Permalink
Raw Message
Witam,

Jestem przed wyborem pieca na gaz. Nie wiem czy warto inwestować w
kondensacyjny, skoro tylko część domu (150 m2) będę ogrzewał
podłogówką (łącznie może z 50m2). Wiem, że kondensacja występuje przy
ok 55 stopni w instalacji, a pewno w grzejnikach będzie sporo więcej.

Czy ktoś ma instalację podłogowo-grzejnikową i piec kondensacyjny? Czy
w takim układzie piec spali faktycznie mniej gazu?

I drugie pytanie wynikające z nieznajomości pieca z zasobnikiem.
Załóżmy, że w zasobniku wyczerpie się woda, a pobór ciepłej dalej
będzie. Co się wtedy dzieje? Domyślam się, że piec "dolewa" wody do
zasobnika, ale ta może nie zostać wystarczająco podgrzana. I co wtedy?
Leci zimna?

Z doświadczenia jakiej wielkości zasobniki polecacie dla rodziny 2+2
(dzieci aktualnie 3 i 6 lat)?
--
WWWojtas

http://www.Vitalia.pl
Najskuteczniejsze diety w Polsce
M.A.K.
2005-11-30 11:02:14 UTC
Permalink
Raw Message
Jestem przed wyborem pieca na gaz. Nie wiem czy warto inwestowaæ w
kondensacyjny, skoro tylko czê¶æ domu (150 m2) bêdê ogrzewa³ pod³ogówk±
(³±cznie mo¿e z 50m2). Wiem, ¿e kondensacja wystêpuje przy ok 55 stopni w
instalacji, a pewno w grzejnikach bêdzie sporo wiêcej.
...dociepl cha³upê i przewymiaruj lekko grzejniki co pozwoli ci zej¶æ na
ni¿szy parametr przy którym nast±pi kondensacja...
Czy kto¶ ma instalacjê pod³ogowo-grzejnikow± i piec kondensacyjny? Czy w
takim uk³adzie piec spali faktycznie mniej gazu?
...kondensat zawsze spali mniej poniewa¿ ma wiêksz± sprawno¶æ,,,
I drugie pytanie wynikaj±ce z nieznajomo¶ci pieca z zasobnikiem. Za³ó¿my,
¿e w zasobniku wyczerpie siê woda, a pobór ciep³ej dalej bêdzie. Co siê
wtedy dzieje? Domy¶lam siê, ¿e piec "dolewa" wody do zasobnika, ale ta
mo¿e nie zostaæ wystarczaj±co podgrzana. I co wtedy? Leci zimna?
...piec nie dolewa wody do zasobnieka, a go "³aduje" tj. podgrzewa wodê z
zasobnik za po¶rednictwem wê¿ownicy w nim umieszczonej. T± wê¿owni± t³oczona
jest gor±ca woda z kot³a, a to który system ma priorytet (grzanie wody
urzytkowej, czy CO) zale¿y od pieca i jego ustawieñ.
Z do¶wiadczenia jakiej wielko¶ci zasobniki polecacie dla rodziny 2+2
(dzieci aktualnie 3 i 6 lat)?
Generalnie ze 150-200l, ale sa piece (np. CGS WOLF), które maj± malutki
(70l) zbiornik, którego wielko¶æ kompensuj± "oprogramowaniem" - tzw.
priorytet ³adowania wody u¿ytkowej - w praktyce przy nadmiernym opró¿niania
zasobnika automatyka z pe³n± moc± zaczyna do³adowywaæ zbiornik wody
u¿ytkowej...z CGSa robi siê piec przep³ywowy przy d³ugotrwa³ym poborze
wody....
--
M.A.K
Miko
2005-11-30 11:47:46 UTC
Permalink
Raw Message
Post by M.A.K.
Czy kto¶ ma instalacjê pod³ogowo-grzejnikow± i piec kondensacyjny?
Czy w takim uk³adzie piec spali faktycznie mniej gazu?
...kondensat zawsze spali mniej poniewa¿ ma wiêksz± sprawno¶æ,,,
Z tego co pamiêtam na li¶cie to wyliczenia i praktycy twierdzili, ¿e ró¿nica
w cenie za kondensacyjny zwraca siê mo¿e po 20 latach. Op³acalne jest to w
krajach gdzie prawo jest konstruowane proekologicznie, czyli s± dop³aty lub
ulgi do energooszczêdnych technologii. Ehhh, szkoda gadaæ...Jeszcze ten
minister p.t. Ju¿ tu by³em, nic nie zrobi³em.
Piotr_boncza
2005-11-30 20:33:32 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Miko
Z tego co pamiêtam na li¶cie to wyliczenia i praktycy twierdzili, ¿e ró¿nica
w cenie za kondensacyjny zwraca siê mo¿e po 20 latach. Op³acalne jest to w
Do d... z takimi porównaniami. Porównujecie np. zwyk³y kocio³ atmosferyczny
niskiej klasy z kondensacyjnym. Je¶li porównywac to zamkniêt± komorê
spalania i oczywi¶cie z lepszymi kot³ami a nie badziewiem. Przed ostatni±
podwy¿k± wychodzi³o mi dla >80mkw czas zwrotu ró¿nicy od 5 do 7 lat.

Wielko¶æ zasobnika zale¿y od w skrócie pisz±c liczby punktów odbioru. Je¶li
chcesz mieæ panel prysznicowy to licz siê z du¿o wiêkszym zapotrzebowaniem
na wodê. Inna sprawa, ¿e w cywilizowanych krajach stosuje siê wy³±cznie
wodooszczêdne prysznice.
Swoim klientom zawsze polecam kondensacyjne i jeszcze nie by³o
niezadowolonych. Ostatnio robi³em remont co w dwóch prawie takich samych,
s±siaduj±cych domach. W jednym wymiana grzejników i zosta³ stary DeDietrich
a w drugim zostawi³em stare ¿eberka i instalacjê a za³o¿y³em kondensacyjny.
W ¿adnym nie skar¿± siê na zimno, ale Ci pierwsi zaczynaj± mówiæ o kosztach
i wymianie kot³a za rok. Kondensacja dla ogrzewania grzejnikowego 75/60
wystêpuje tyle, ¿e przy temperaturach poni¿ej -11,5 temperatura powrotu
przekracza punkt rosy i kondensacja praktycznie siê koñczy ale...
Dalej odzyskujecie ciep³o ze spalin, bo komin typu rura w rurze pracuje jak
wymiennik. Takich dni z temperatur± poni¿ej -11,5 jest w roku ¶rednio mniej
ni¿ 20.
Przy grzejnikach 90/70 nastêpuje to przy -2,5. Generalnie do temperatury
powrotu ~60 sprawno¶æ przekracza 104%.


Przejrzyj wcze¶niejsze posty. Nawet niedawno sporo pisa³em na ten temat.
www.google.pl

pozdrawiam Piotr
Wojtek W.
2005-11-30 14:55:07 UTC
Permalink
Raw Message
...dociepl chałupę i przewymiaruj lekko grzejniki co pozwoli ci
zejść na niższy parametr przy którym nastąpi kondensacja...
Zakładając Silkę 18 i ścianę 2W ile byś dał styropianu?
...kondensat zawsze spali mniej ponieważ ma większą sprawność,,,
Nawet jak nie kondensuje - pytanie po ilu latach się to zwróci, jak
kondensat kosztuje dużo dużo drożej....
...piec nie dolewa wody do zasobnieka, a go "ładuje" tj. podgrzewa
wodę z zasobnik za pośrednictwem wężownicy w nim umieszczonej. Tą
wężownią
tłoczona jest gorąca woda z kotła, a to który system ma priorytet
(grzanie wody urzytkowej, czy CO) zależy od pieca i jego ustawień.
Czyli piec wlewa zimną wodę i podgrzewa grzałką z gorącą wodą?

Jak będzie zapotrzebowanie przekraczające pojemność zasobnika - to po
prostu woda będzie letnia lub co gorsze zimna?
Generalnie ze 150-200l, ale sa piece (np. CGS WOLF), które mają
malutki (70l) zbiornik, którego wielkość kompensują
"oprogramowaniem" - tzw. priorytet ładowania wody użytkowej - w
praktyce przy nadmiernym
opróżniania zasobnika automatyka z pełną mocą zaczyna doładowywać
zbiornik wody użytkowej...z CGSa robi się piec przepływowy przy
długotrwałym poborze wody....
A to źle czy dobrze? :)

Ostatnio instalator opowiadała znajomemu o nowym "minusie"
kondensatów. Podobno idą zmiany w prawodawstwie (tendencja unijna) i
za parę lat nie będzie można spuszczać ot tak sobie kondensatu do
kanalizacji, a trzeba będzie go utylizować, więc pojawi się konkretny
koszt. Ktoś o tym slyszał? Jak to jest na zachodzie?
--
WWWojtas

http://www.Vitalia.pl
Najskuteczniejsze diety w Polsce
nom
2005-11-30 16:42:37 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Wojtek W.
Czyli piec wlewa zimną wodę i podgrzewa grzałką z gorącą wodą?
Jak będzie zapotrzebowanie przekraczające pojemność zasobnika - to po
prostu woda będzie letnia lub co gorsze zimna?
Jak popatrzysz sobie na taki zbiornik w przekroju to zrozumiesz o co
chodzi. :-)
W zbiorniku masz wężownice, przez którą płynie woda, ta sama co w c.o.
Przeważnie priorytet podgrzewania ma ciepła woda użytkowa a przełączaniem
wody podgrzewanej w danym momencie steruje zawór trójdrogowy (czasami
odpowiednio skonstruowane pompy). Na Twoją rodzinę wystarczy z
powodzeniem zbiornik na 120l wody. W zbiorniku masz te 120l podgrzane do
temperatury jaką sobie ustawisz na kotle (np. 55*C). Teraz jak spuszczasz
wodę np. do wanny to do zbiornika zimna woda wlewa się przez rurę na sam
dół zbiornika, a ta co jest podgrzana na gorze wędruje do wanny. Czujnik
temp w zbiorniku wykrywa obniżenie zadanej teperatury i kocioł przełącza
się na grzanie wody, a że kotły mają modulację palnika wiec przeważnie
grzeją wodę na maksymalnej mocy ustawionej, albo sobie odpowiednio
modulują (tutaj już steruje elektronika kotła). Ale rzadko się zdarza,
żebyś od razu wykorzystał te 120l ciepłej wody, tak więc nie masz co się
martwić, że zabraknie ciepłej. No chyba, że masz 2 łazienki i z jednej Ty
korzystasz a z drugiej żona i jednocześnie się kąpiecie, no ale to strata
wody (o przyjemności wspólnej kąpieli nie wspominając ;-) ).
Marek Kutyla
2005-12-01 09:08:38 UTC
Permalink
Raw Message
Tego oto dnia: 11/30/2005 10:42 AM, niejaki Wojtek W. bedac w stanie
Post by Wojtek W.
I drugie pytanie wynikające z nieznajomości pieca z zasobnikiem.
Załóżmy, że w zasobniku wyczerpie się woda, a pobór ciepłej dalej
będzie. Co się wtedy dzieje? Domyślam się, że piec "dolewa" wody do
zasobnika, ale ta może nie zostać wystarczająco podgrzana. I co wtedy?
Leci zimna?
Z doświadczenia jakiej wielkości zasobniki polecacie dla rodziny 2+2
(dzieci aktualnie 3 i 6 lat)?
Nie jestem specem od piecow, wiec moja odpowiedz bedzie bardziej z
praktyki uzytkownika niz sprzedawcy/instalatora.
Kociol kondensacyjny Vaillant ecoCOMPACT z wbudowanym 100 litrowym
zasobnikiem warstwowym, w tej chwili 6 osob (w tym dwojka dzieci), dwie
lazienki i nie odczuwam zadnych problemow z brakiem cieplej wody. Koszty
ogrzewania jak i cieplej wody w pelni satysfakcjonujace ;-) a nawet w
razie wyczerpania cieplej wody piec dzieki warstwowemu zasobnikowi
ogrzewa wode w bardzo krotkim czasie nie zmieniajac sie jednoczesnie w
gazowego smoka ;-)
--
3M-cie sie czego chcecie !
Marek Kutyla vel zarki -- popraw ADRES w odpowiedzi --

Nieoficjalne FAQ grupy pl.comp.networking: http://sierp.net/faq
Loading...