Discussion:
Co na schody betonowe?
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
Tomasz
2005-05-24 13:51:06 UTC
Permalink
Raw Message
Chodzi o schody wewnatrz domu. Czym mozna wyłozyc i jak sie kształtuje to
cenowo i pod wzgledem trwałosci. Zastanawiam sie nad gresem albo twardym
drewnem.
w***@gazeta.pl
2005-05-25 06:48:47 UTC
Permalink
Raw Message
Chodzi o schody wewnatrz domu. Czym mozna wy³ozyc i jak sie kszta³tuje to
cenowo i pod wzgledem trwa³osci. Zastanawiam sie nad gresem albo twardym
drewnem.
Cze¶æ,

Ostatnio przerabia³em temat (mam schody zabiegowe prowadz±ce na piêtro - w
sumie 16 schodków) - schody drewniane (nak³adki drewniane - stopieñ,
podstopnica, boczne deski, porêcze) - koszt wykonania 4kPLN + materia³ (ok.
1.8kPLN),
schody wykonane z aglomarmuru (fachowcy od kominka, którzy robili mi p³ytê
marmurow± do tego¿ twierdzili, ¿e bardzo trwa³y na schody - mam tak¿e
paramety z aglomarmuru i s± ³adne i trwa³e - nie wiedzia³em jednak, ¿e mo¿na
z tego zrobiæ schody, dodatkowo takie schody mog± byæ wykonane bardzo
nowocze¶nie np. podstopieñ czy bok schodów z aglomarmuru w innym kolorze -
mówili, ¿e niektórzy klienci chc± takie odjechane i super to wygl±da) -
koszt robocizny to ok. 200z³ za schodek (stopieñ + podstopieñ) plus
materia³ (materia³ 40-70 z³ za mb grubo¶ci 2.5cm i szeroko¶ci jak stopieñ) w
sumie schody a aglomarmuru wychodz± taniej ni¿ drewniane...

Mo¿na oczywi¶cie takie schody wy³o¿yæ p³ytkami (widzia³em takie specjalne z
naciêciami antypo¶lizgowymi na koñcach) - je¿eli to s± do¶æ szerokie schody
i po³o¿y siê ³adn± terakotê (hiszpañska ok. 80/m2) to te¿ to mo¿e ³adnie
wygl±daæ...

Ja pozostanê przy drewnie - takie schody jednak maj± uniwersalne piêkno...

Pozdrawiam serdecznie
Andrzej
Tomasz
2005-05-25 07:01:15 UTC
Permalink
Raw Message
Cześć,
Ostatnio przerabiałem temat (mam schody zabiegowe prowadzące na piętro -
w
sumie 16 schodków) - schody drewniane (nakładki drewniane - stopień,
podstopnica, boczne deski, poręcze) - koszt wykonania 4kPLN + materiał
(ok.
1.8kPLN),
schody wykonane z aglomarmuru (fachowcy od kominka, którzy robili mi
płytę
marmurową do tegoż twierdzili, że bardzo trwały na schody - mam także
paramety z aglomarmuru i są ładne i trwałe - nie wiedziałem jednak, że
można
z tego zrobić schody, dodatkowo takie schody mogą być wykonane bardzo
nowocześnie np. podstopień czy bok schodów z aglomarmuru w innym
kolorze -
mówili, że niektórzy klienci chcą takie odjechane i super to wygląda) -
koszt robocizny to ok. 200zł za schodek (stopień + podstopień) plus
materiał (materiał 40-70 zł za mb grubości 2.5cm i szerokości jak
stopień) w
sumie schody a aglomarmuru wychodzą taniej niż drewniane...
Można oczywiście takie schody wyłożyć płytkami (widziałem takie
specjalne z
nacięciami antypoślizgowymi na końcach) - jeżeli to są dość szerokie
schody
i położy się ładną terakotę (hiszpańska ok. 80/m2) to też to może ładnie
wyglądać...
Ja pozostanę przy drewnie - takie schody jednak mają uniwersalne
piękno...
Pozdrawiam serdecznie
Andrzej
Dzieki, nawet zastanawiałem sie nad tym aglomarmurem, czy jakims innym
konglomeratem. Mozna by od razu zrobic parapety i kominek.
w***@gazeta.pl
2005-05-25 09:48:50 UTC
Permalink
Raw Message
/
Post by w***@gazeta.pl
Cze¶æ,
Ostatnio przerabia³em temat (mam schody zabiegowe prowadz±ce na piêtro - w
sumie 16 schodków) - schody drewniane (nak³adki drewniane - stopieñ,
podstopnica, boczne deski, porêcze) - koszt wykonania 4kPLN + materia³ (ok.
1.8kPLN),
schody wykonane z aglomarmuru (fachowcy od kominka, którzy robili mi p³ytê
marmurow± do tego¿ twierdzili, ¿e bardzo trwa³y na schody - mam tak¿e
paramety z aglomarmuru i s± ³adne i trwa³e - nie wiedzia³em jednak, ¿e mo¿na
z tego zrobiæ schody, dodatkowo takie schody mog± byæ wykonane bardzo
nowocze¶nie np. podstopieñ czy bok schodów z aglomarmuru w innym kolorze -
mówili, ¿e niektórzy klienci chc± takie odjechane i super to wygl±da) -
koszt robocizny to ok. 200z³ za schodek (stopieñ + podstopieñ) plus
materia³ (materia³ 40-70 z³ za mb grubo¶ci 2.5cm i szeroko¶ci jak stopieñ) w
sumie schody a aglomarmuru wychodz± taniej ni¿ drewniane...
Mo¿na oczywi¶cie takie schody wy³o¿yæ p³ytkami (widzia³em takie specjalne z
naciêciami antypo¶lizgowymi na koñcach) - je¿eli to s± do¶æ szerokie schody
i po³o¿y siê ³adn± terakotê (hiszpañska ok. 80/m2) to te¿ to mo¿e ³adnie
wygl±daæ...
Ja pozostanê przy drewnie - takie schody jednak maj± uniwersalne piêkno...
Pozdrawiam serdecznie
Andrzej
Dzieki, nawet zastanawia³em sie nad tym aglomarmurem, czy jakims innym
konglomeratem. Mozna by od razu zrobic parapety i kominek.
Cze¶æ,

Na kominek aglomarmur siê nie nadaje - to s± du¿e kawa³ki marmuru sklejone
¿ywic±, a ¿ywica siê pali i nie lubi wysokich temperatur (chyba, ¿e jakie¶
elementy dalej od temperatury). Na kominek tylko marmur (ok. 600z³/m2)


Pozdrawiam
Andrzej
AW
2005-05-25 09:58:55 UTC
Permalink
Raw Message
Post by w***@gazeta.pl
Na kominek aglomarmur siê nie nadaje - to s± du¿e kawa³ki marmuru sklejone
¿ywic±, a ¿ywica siê pali i nie lubi wysokich temperatur (chyba, ¿e jakie¶
elementy dalej od temperatury). Na kominek tylko marmur (ok. 600z³/m2)
Blisko wk³adu lub p³omienia - granit. Marmur te¿ d³ugo nie wytrzyma. Na
elementy obudowy które nie bêd± sie nagrzewaæ konglomeraty (aglomarmur)
mo¿esz zaryzykowaæ.
--
Zdrufko
AW http://wegiera.webpark.pl
Jacek
2005-05-26 12:22:11 UTC
Permalink
Raw Message
U¿ytkownik "AW" <***@wp.pl> napisa³ w wiadomo¶ci
Blisko wk³adu lub p³omienia - granit. Marmur te¿ d³ugo nie wytrzyma. Na
Post by AW
elementy obudowy które nie bêd± sie nagrzewaæ konglomeraty (aglomarmur)
mo¿esz zaryzykowaæ.
Bo¿e, kto Wam opowiada takie rzeczy.(Jedyne wyt³umaczenie to to ¿e granit
jest najdro¿szym materia³em i dziêki temu prowizja sprzedawcy jest
wiêksza)Wykonujemy miêdzy innymi kominki od 15 lat.Nic, kompletnie nic nie
dzieje siê z marmurem czy agglomarmurem który jest prawid³owo
zamontowany,niezale¿nie czy to bêdzie dolna pó³ka czy belka górna czy
ob³o¿enie kominka.Je¿eli monta¿ bêdzie wadliwy to p³yta pêknie niezale¿nie
od rodzaju kamienia ze wzglêdu na naprê¿enia.
A swoj± drog± nikt Wam nie wspomina³ ¿e granit na kominku to nie najlepszy
pomys³ bo podgrzany zaczyna promieniowaæ radioaktywnie, a wogóle to licznik
Geigera obok granitu zaczyna wariowaæ :))) I jak w ka¿dej opowie¶ci jest w
tym ziarnko prawdy.
Pozdrawiam
Jacek

www.marmur-plytki.pl
Jacek
2005-05-26 12:13:47 UTC
Permalink
Raw Message
Post by w***@gazeta.pl
Cze¶æ,
Na kominek aglomarmur siê nie nadaje - to s± du¿e kawa³ki marmuru sklejone
¿ywic±, a ¿ywica siê pali i nie lubi wysokich temperatur (chyba, ¿e jakie¶
elementy dalej od temperatury). Na kominek tylko marmur (ok. 600z³/m2)
To bardzo ciekawe bo robimy kominki a agglomarmuru od 15 lat i nie zdarzyl
siê ani jeden przypadek reklamacji- prawid³owo zamontowany nie ma mo¿liwo¶ci
aby co¶ siê z nim dzia³o.
A cenê marmuru to poda³e¶ zabójcz± - marmur gr 3 cm jest cenie w wyrobie
gotowym od 190 PLN/m2+VAT.

Pozdrawiam
Jacek
www.marmur-plytki.pl
Dave
2005-05-25 08:03:04 UTC
Permalink
Raw Message
Post by w***@gazeta.pl
Ja pozostanê przy drewnie - takie schody jednak maj± uniwersalne piêkno...
popieram drewno. Tez tak zrobie. Nawet nie musi byc specjalnie twarde (i
drogie), robi sie schody nawet z sosny dajac na wierzch bardzo twardy lakier
(sa takie) - wtedy schody sa i ladne i niedrogie.

D.
Tomasz
2005-05-25 18:06:38 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Dave
Ja pozostanę przy drewnie - takie schody jednak mają uniwersalne
piękno...
popieram drewno. Tez tak zrobie. Nawet nie musi byc specjalnie twarde (i
drogie), robi sie schody nawet z sosny dajac na wierzch bardzo twardy
lakier (sa takie) - wtedy schody sa i ladne i niedrogie.
D.
Taki twardy lakier to wytrzyma pewnie z pół roku, a potem szlifofanie i
malowanie, to juz chyba bym wolał płytki.
zapp
2005-06-28 07:42:23 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Tomasz
Taki twardy lakier to wytrzyma pewnie z pół roku, a potem szlifofanie i
malowanie, to juz chyba bym wolał płytki.
Drewno sosnowe jest bardzo miękkie, można je wgnieść nawet paznokciem. Czy
takie drewno sosnowe na schody jest inne?
Czy ten twardy lakier zabezpiecza je przed wgnieceniami czy tylko przed
ścieraniem?
Skąd taka wysoka cena drewna na schody w ogóle?

Adam
2005-05-25 18:39:33 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Dave
Post by w***@gazeta.pl
Ja pozostanê przy drewnie - takie schody jednak maj± uniwersalne piêkno...
popieram drewno. Tez tak zrobie. Nawet nie musi byc specjalnie twarde (i
drogie), robi sie schody nawet z sosny dajac na wierzch bardzo twardy lakier
(sa takie) - wtedy schody sa i ladne i niedrogie.
D.
wed³ug mnie to akacja, bardzo twarda i ³adna
ale to kwestia gustu
Darek
Jacek
2005-05-26 12:24:24 UTC
Permalink
Raw Message
Chodzi o schody wewnatrz domu. Czym mozna wy³ozyc i jak sie kszta³tuje to
cenowo i pod wzgledem trwa³osci. Zastanawiam sie nad gresem albo twardym
drewnem.
Ja proponujê marmur - od 190 PLN/m2 za materia³ gr 3 cm , monta¿ od 50 PLNza
mb.Ceny netto.

Jacek
www.marmur-plytki.pl
Loading...