Discussion:
Domek letniskowy a pozwolenie na budowę.
(Wiadomość utworzona zbyt dawno temu. Odpowiedź niemożliwa.)
cocon
2012-08-05 07:30:51 UTC
Permalink
Raw Message
Chciałbym wybudować domek letniskowy na działce o powierzchni 3,5
hektara. Stoi tam dom ale w wakacje, gdy zjeżdża się cała rodzina
brakuje nam pomieszczeń. Wiem, że coś w prawie się zmieniło lub ma
zmienić odnośnie zezwolenia na budowę. Szukam w necie ale trafiam albo
na niejednoznaczne opisy albo na kłótnie "fachowców" albo na jakieś
starocie. Czy też na urzędniczo prawny bełkot.
Czy ktoś z was może mi napisać jednoznacznie czy mogę postawić taki
domek, a jeśli tak, to o jakich parametrach (o rozmiary chodzi oczywiście).
Darek
2012-08-05 08:30:34 UTC
Permalink
Raw Message
Chcia³bym wybudowaæ domek letniskowy na dzia³ce o powierzchni 3,5 hektara.
Stoi tam dom ale w wakacje, gdy zje¿d¿a siê ca³a rodzina brakuje nam
pomieszczeñ. Wiem, ¿e co¶ w prawie siê zmieni³o lub ma zmieniæ odno¶nie
zezwolenia na budowê. Szukam w necie ale trafiam albo na niejednoznaczne
opisy albo na k³ótnie "fachowców" albo na jakie¶ starocie. Czy te¿ na
urzêdniczo prawny be³kot.
Czy kto¶ z was mo¿e mi napisaæ jednoznacznie czy mogê postawiæ taki domek,
IMHO nie mo¿esz.
a je¶li tak, to o jakich parametrach (o rozmiary chodzi oczywi¶cie).
nie ma takich parametrów które umo¿liwiaj± postawienie domku letniskowego
bez pozwolenia. Przeczytaj Art 29 prawa budowlanego. Trudno bêdzie
Ci podci±gn±æ pod którykolwiek punkt domek letniskowy.
Generalnie na domki letniskowe jest wymagane pozwolenie, kto¶ z mojej
rodziny mam zamiar budowaæ ma³y domek, równie¿ bêdzie wymaga³ pozwolenia,
potwierdzone w urzêdzie.

Pozdrawiam
Darek
Darek
2012-08-05 08:38:48 UTC
Permalink
Raw Message
Czy kto¶ z was mo¿e mi napisaæ jednoznacznie czy mogê postawiæ taki domek,
a je¶li tak, to o jakich parametrach (o rozmiary chodzi oczywi¶cie).
tutaj masz to tez dosc ³opatologicznie wyja¶nione:
http://czytaj.tooba.pl/Czy-postawienie-domku-letniskowego-wymaga-pozwolenia-na-budowe

Pozdrawiam
Darek
Andrzej Lawa
2012-08-05 09:40:13 UTC
Permalink
Raw Message
Post by cocon
Czy ktoś z was może mi napisać jednoznacznie czy mogę postawić taki
domek, a jeśli tak, to o jakich parametrach (o rozmiary chodzi oczywiście).
Za mało danych... Jaki jest miejscowy plan zagospodarowania? Jaki jest
status działki? (budowlana, rolna, mieszana) Jaki domek chcesz postawić?

Zawsze możesz postawić wypasioną "przyczepę kempingową" (patrz: "domki
holenderskie").

Następna opcja to "budynek gospodarczy" na zgłoszenie, ale w nim
zasadniczo nie mogą mieszkać ludzie.
Darek
2012-08-05 13:17:52 UTC
Permalink
Raw Message
Za ma³o danych... Jaki jest miejscowy plan zagospodarowania? Jaki jest
status dzia³ki? (budowlana, rolna, mieszana) Jaki domek chcesz postawiæ?
a generalnie co to za ró¿nica? Tz nie pytami siê co to za ró¿nica czy WZ czy
MPZP
i rodzaj dzia³ki ale jaki to ma wp³yw na to czy jest wymagane pozwolenie.
IMHO w przypadku ka¿dego domku letniskowego czy to na fundamencie czy
legarach betonowych zgodnie z ustaw± wymagane jest pozwolenie.
Zawsze mo¿esz postawiæ wypasion± "przyczepê kempingow±" (patrz: "domki
holenderskie").
to jest jakie¶ rozwi±zanie ale za 50tys znajdzie klitkê holenersk± tak sobie
komponuj±c±
siê z otoczeniem. Za te same pieni±dze postawi do¶æ fajny domek drewniany z
znacznie wiêksz±
powierzchni±. Sumarycznie ³±cznie z kosztami zwi±zanymi z pozwoleniami i
geodet± cena
bêdzie podobna a urok i powierzchnia nieporównywalne. Ale to ju¿ kwestia
gustu.
Nastêpna opcja to "budynek gospodarczy" na zg³oszenie, ale w nim
zasadniczo nie mog± mieszkaæ ludzie.
tak jak sam napisa³e¶, zgodnie z prawem nie mo¿e postawiæ domku w ten
sposób.
Dzi¶ ma fajnego s±siada, jutro wprowadzi siê "s³u¿bista" obok i bêdzie
rozbiera³.

Generalnie uwa¿am, ¿ê koszty zwi±zane z pozwoleniami nie s± a¿ tak du¿e aby
by³o warto kombinowaæ i póŒniej rozbieraæ.

Pozdrawiam
Darek
cocon
2012-08-05 15:40:07 UTC
Permalink
Raw Message
Generalnie uwa�am, �� koszty zwi�zane z pozwoleniami nie s� a� tak du�e aby
by�o warto kombinowa� i p�niej rozbiera�.
Wielkie dzięki za informacje.
A jakie są koszty pozwolenia ?
Ale czy odnośnie pozwoleń, to nie ma się coś zmienić ? Podobno nie
będzie wymagane ?
HANA
2012-08-05 16:08:50 UTC
Permalink
Raw Message
Generalnie uwa?am, ?? koszty zwi?zane z pozwoleniami nie s? a? tak du?e
aby
by?o warto kombinowa? i p?niej rozbiera?.
Wielkie dziêki za informacje.
A jakie s± koszty pozwolenia ?
Ale czy odno¶nie pozwoleñ, to nie ma siê co¶ zmieniæ ? Podobno nie bêdzie
wymagane ?
budynek MIESZKALNY jaki by nie byl zawsze bedzie wymagal pozwolenia
natomiast mozesz zrobic budynek gospodarczy i go przystosowac po odbiorze
maly myk a cieszy
odezwij sie na maila ze stronki
moze Ci sie cos spodoba z naszych projektow
albo cos dopasujemy
--
pozdrawiam
Andrzej
www.hana.com.pl
Darek
2012-08-05 17:22:36 UTC
Permalink
Raw Message
Post by HANA
budynek MIESZKALNY jaki by nie byl zawsze bedzie wymagal pozwolenia
natomiast mozesz zrobic budynek gospodarczy i go przystosowac po odbiorze
i bêdzie to w pe³ni legalne? Je¿eli tak to z jakimi kosztami siê to wi±¿e.
Nie trzeba wykonaæ geodezyjnej inwentaryzacji? Nie trzeba dostarczyæ
projektu? Nie bêdzie trzeba do³±czaæ siê do sieci energetycznej i wod.?

Jak s±dzê metra¿ nie bêdzie móg³ przekroczyæ 25m2?
Post by HANA
maly myk a cieszy
rozumiem ¿e mówisz o jakie¶ luce prawnej?

Pozdrawiam
Darek
HANA
2012-08-05 18:00:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Darek
Post by HANA
budynek MIESZKALNY jaki by nie byl zawsze bedzie wymagal pozwolenia
natomiast mozesz zrobic budynek gospodarczy i go przystosowac po odbiorze
i bêdzie to w pe³ni legalne? Je¿eli tak to z jakimi kosztami siê to wi±¿e.
Nie trzeba wykonaæ geodezyjnej inwentaryzacji? Nie trzeba dostarczyæ
projektu? Nie bêdzie trzeba do³±czaæ siê do sieci energetycznej i wod.?
budynek gospodarczy mozna podlaczyc do sieci energetycznej jak i do wodnej
podobnie z kanalizacja
w budynku gospodarczym mozesz miec np. kibelek
Post by Darek
Jak s±dzê metra¿ nie bêdzie móg³ przekroczyæ 25m2?
zalezy od dzialki
jesli nic sie nie zmienilo to tereny wiejskie do 35 m2 pow zabudowy
a tereny miejskie do 25 m2 zabudowy
co wazne na kazde 300 m2 dzialki mozesz postawic jeden taki budynek.
Post by Darek
Post by HANA
maly myk a cieszy
rozumiem ¿e mówisz o jakie¶ luce prawnej?
Pozdrawiam
Darek
chyba dokladnie opisalem powyzej ;-)

pozdrawiam
Andrzej
www.hana.com.pl
Andrzej Lawa
2012-08-05 18:32:23 UTC
Permalink
Raw Message
Post by HANA
Jak sądzę metraż nie będzie mógł przekroczyć 25m2?
zalezy od dzialki
jesli nic sie nie zmienilo to tereny wiejskie do 35 m2 pow zabudowy
a tereny miejskie do 25 m2 zabudowy
Prawo budowlane nie zna czegoś takiego jak "tereny miejskie" czy "tereny
wiejskie".

Działka budowlana - 25m2.
Gospodarstwo rolne - 35m2.

Ja np. mieszkam w miejscowości mającej status wsi, a nie miasta, ale
działkę mam budowlaną, więc mam limit 25m2.
Post by HANA
co wazne na kazde 300 m2 dzialki mozesz postawic jeden taki budynek.
500m2, jeśli ostatnio nie było jakiejś zmiany.
cocon
2012-08-06 06:19:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Andrzej Lawa
Post by HANA
Jak sądzę metraż nie będzie mógł przekroczyć 25m2?
zalezy od dzialki
jesli nic sie nie zmienilo to tereny wiejskie do 35 m2 pow zabudowy
a tereny miejskie do 25 m2 zabudowy
Prawo budowlane nie zna czegoś takiego jak "tereny miejskie" czy "tereny
wiejskie".
Działka budowlana - 25m2.
Gospodarstwo rolne - 35m2.
Ja np. mieszkam w miejscowości mającej status wsi, a nie miasta, ale
działkę mam budowlaną, więc mam limit 25m2.
To ja nie wiem jak to jest u mnie, bo wszystko załatwiali rodzice.
Całośc ma 3,5 hektara. Jest to teren rolniczy z, jak to ujął geodeta
"siedliskiem". gdzie można bez problemu wybudować budynek. Cokolwiek to
oznacza. Jest to nawet zaznaczone na mapce jako osobny teren.
Musze po prostu podejść do urzędu i dowiedzieć się dokładniej.
Darek
2012-08-05 17:18:50 UTC
Permalink
Raw Message
Wielkie dziêki za informacje.
A jakie s± koszty pozwolenia ?
samo pozwolenie jest bezp³atne, ale po¶rednio poci±g koszt:
- koszt projektu/architekt
- koszt geodety ³
- zapewnienie przy³±cza pr±du wody i zrealizowanie tego (musisz doczytaæ czy
w przypadku
domków letniskowych jest równie¿ obowi±zek zapewnienia przy³±cza pr±du i
wody).
- wybudowanie odprowadzania sciekówkanaliza lub szambo.

Kilka tysiêcy siê uzbiera, ale pomy¶l ile mo¿e ciê kosztowaæ utopionych
pieniêdzy
w domek, który musia³ by¶ rozebraæ, je¿eli PINB siê przyczepi.
Ale czy odno¶nie pozwoleñ, to nie ma siê co¶ zmieniæ ? Podobno nie bêdzie
wymagane ?
nie wiem

Pozdrawiam
Darek
cocon
2012-08-06 06:21:21 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Darek
Wielkie dzi�ki za informacje.
A jakie s� koszty pozwolenia ?
- koszt projektu/architekt
- koszt geodety �
- zapewnienie przy��cza pr�du wody i zrealizowanie tego (musisz doczyta� czy
w przypadku
domk�w letniskowych jest r�wnie� obowi�zek zapewnienia przy��cza pr�du i
wody).
- wybudowanie odprowadzania sciek�wkanaliza lub szambo.
Kilka tysi�cy si� uzbiera, ale pomy�l ile mo�e ci� kosztowa� utopionych
pieni�dzy
w domek, kt�ry musia� by� rozebra�, je�eli PINB si� przyczepi.
Czyli muszę o koszty zapytać w urzędzie gminy.
Podobno od wydania pozwolenia muszę wybudować budynek w siągu 5 lat. Tak
przynajmniej się dowiedziałem.
Darek
2012-08-06 16:45:31 UTC
Permalink
Raw Message
Post by cocon
Post by Darek
- koszt projektu/architekt
- koszt geodety �
- zapewnienie przy��cza pr�du wody i zrealizowanie tego (musisz doczyta� czy
w przypadku
domk�w letniskowych jest r�wnie� obowi�zek zapewnienia przy��cza pr�du i
wody).
- wybudowanie odprowadzania sciek�wkanaliza lub szambo.
Kilka tysi�cy si� uzbiera, ale pomy�l ile mo�e ci� kosztowa� utopionych
pieni�dzy
w domek, kt�ry musia� by� rozebra�, je�eli PINB si� przyczepi.
Czyli muszę o koszty zapytać w urzędzie gminy.
Podobno od wydania pozwolenia muszę wybudować budynek w siągu 5 lat. Tak
przynajmniej się dowiedziałem.
nie w UG.

Poszukaj architekta, przedstaw swoje wymagania a najlepiej projektu gotowego
który Ci odpowiada (taniej) do ewentualnej adaptacji. Przedstaw architektowi
projekt plus spis ewentualnych zmian i niech wyceni ile za tą przyjemność.

poszukaj geodetów i wybierz najtańszego

koszt przyłącza prądu jest stały i wynosi chyba okolo 180zł za kW mocy
przyłączeniowej,
sprawdz na stronach enei.

Koszt przyłączenia wody w komunalnym zakładzie podlegającym pod gminę

nie wiem jak masz zorganizowany wjazd na działkę, jeżeli od strony drogi
gminnej, nie ma problemu, jeżeli od strony drogi powiatowej to będzie
potrzebny
projekt wjazdu.

dopytaj w UG czy musisz podłączyć się do kanalizacji czy może być własne
szambo.

No i najważniejsze czy jest tam MPZP czy musisz wystąpić o WZ. Jeżeli o WZ
(jest to bezpłatne)
to musisz mieć jeszcze mapy zasadnicze z starostwa.

To chyba z grubsza na tylę.
Pozdrawiam
Darek
cocon
2012-08-06 17:00:53 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Darek
Post by cocon
Post by Darek
- koszt projektu/architekt
- koszt geodety �
- zapewnienie przy��cza pr�du wody i zrealizowanie tego (musisz doczyta� czy
w przypadku
domk�w letniskowych jest r�wnie� obowi�zek zapewnienia przy��cza pr�du i
wody).
- wybudowanie odprowadzania sciek�wkanaliza lub szambo.
Kilka tysi�cy si� uzbiera, ale pomy�l ile mo�e ci� kosztowa� utopionych
pieni�dzy
w domek, kt�ry musia� by� rozebra�, je�eli PINB si� przyczepi.
Czyli muszę o koszty zapytać w urzędzie gminy.
Podobno od wydania pozwolenia muszę wybudować budynek w siągu 5 lat.
Tak przynajmniej się dowiedziałem.
nie w UG.
Poszukaj architekta, przedstaw swoje wymagania a najlepiej projektu gotowego
który Ci odpowiada (taniej) do ewentualnej adaptacji. Przedstaw architektowi
projekt plus spis ewentualnych zmian i niech wyceni ile za tą przyjemność.
poszukaj geodetów i wybierz najtańszego
koszt przyłącza prądu jest stały i wynosi chyba okolo 180zł za kW mocy
przyłączeniowej,
sprawdz na stronach enei.
Koszt przyłączenia wody w komunalnym zakładzie podlegającym pod gminę
nie wiem jak masz zorganizowany wjazd na działkę, jeżeli od strony drogi
gminnej, nie ma problemu, jeżeli od strony drogi powiatowej to będzie
potrzebny
projekt wjazdu.
dopytaj w UG czy musisz podłączyć się do kanalizacji czy może być własne
szambo.
No i najważniejsze czy jest tam MPZP czy musisz wystąpić o WZ. Jeżeli o
WZ (jest to bezpłatne)
to musisz mieć jeszcze mapy zasadnicze z starostwa.
To chyba z grubsza na tylę.
Wielkie dzięki za tak wyczerpującą poradę (chociaż tych ostatnich
skrótów nie rozumiem).
Kanalizacji tam nie ma. Działka jak to się określa jest uzbrojona, czyli
prąd, woda. Wjazd już jest pod dom rodziców dom.
Z domku letniskowego zrobił mi się do mieszkalny ale jak faktycznie
podliczyłem wszystko, to nie wygląda to tak tragicznie jak to sobie
wyobrażałem. Faktycznie może nie warto kombinować i po prostu postawić
wszystko jak należy zamiast kombinować. Coś małego w granicach 40-50 m2.
Jeszcze okazało się, że mam architekta znajomego, który zrobi mi projekt.
William Bonawentura
2012-08-05 20:00:34 UTC
Permalink
Raw Message
Użytkownik "cocon" napisał w wiadomości grup
Post by cocon
Wielkie dzięki za informacje.
A jakie są koszty pozwolenia ?
Koszt samego pozwolenia na dom to 0 złotych. Kosztują "załączniki" do
pozwolenia, czyli:
1) Projekt
2) Warunki przyłączenia na wodę i kanalizację
3) Mapa zasadnicza
Post by cocon
Ale czy odnośnie pozwoleń, to nie ma się coś zmienić ? Podobno nie będzie
wymagane ?
Ale nadal będzie potrzebny projekt i geodeta. Nic to dla ludzi nie zmieni.
cocon
2012-08-06 06:22:13 UTC
Permalink
Raw Message
Post by William Bonawentura
Post by cocon
Ale czy odnośnie pozwoleń, to nie ma się coś zmienić ? Podobno nie
będzie wymagane ?
Ale nadal będzie potrzebny projekt i geodeta. Nic to dla ludzi nie zmieni.
Ale nie będzie się czekało miesiącami, latami ;)
Darek
2012-08-06 16:46:43 UTC
Permalink
Raw Message
Post by cocon
Post by William Bonawentura
Post by cocon
Ale czy odnośnie pozwoleń, to nie ma się coś zmienić ? Podobno nie
będzie wymagane ?
Ale nadal będzie potrzebny projekt i geodeta. Nic to dla ludzi nie zmieni.
Ale nie będzie się czekało miesiącami, latami ;)
No chyba projekt i geodeta nadal będzie wymagany...

Darek
Andrzej Lawa
2012-08-05 18:37:28 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Andrzej Lawa
Za mało danych... Jaki jest miejscowy plan zagospodarowania? Jaki jest
status działki? (budowlana, rolna, mieszana) Jaki domek chcesz postawić?
a generalnie co to za różnica? Tz nie pytami się co to za różnica czy WZ czy
MPZP i rodzaj działki ale jaki to ma wpływ na to czy jest wymagane pozwolenie.
Bo np. MPZP może zabraniać dodatkowych budynków gospodarczych (bo tak) i
jedyna opcja to postawienie normalnego mieszkalnego.

Albo jest jakiś ostry limit na powierzchnię zabudowaną czy w jakiś inny
sposób "wyłączoną z natury" i nie można już nic więcej dostawić.
IMHO w przypadku każdego domku letniskowego czy to na fundamencie czy
legarach betonowych zgodnie z ustawą wymagane jest pozwolenie.
Zależy, co to jest "domek letniskowy" dla ciebie.
Post by Andrzej Lawa
Zawsze możesz postawić wypasioną "przyczepę kempingową" (patrz: "domki
holenderskie").
to jest jakieś rozwiązanie ale za 50tys znajdzie klitkę holenerską tak sobie
komponującą się z otoczeniem.
Za te same pieniądze postawi dość fajny domek drewniany z
znacznie większą powierzchnią.
Przedstawiam opcje. Co wybierze - jego sprawa. Masz z tym jakiś problem?

Swoją drogą - co za problem kupić jakieś gotowe podwozie przyczepy i
sobie na tym zbudować ładny domek?

[ciach]
Post by Andrzej Lawa
Następna opcja to "budynek gospodarczy" na zgłoszenie, ale w nim
zasadniczo nie mogą mieszkać ludzie.
tak jak sam napisałeś, zgodnie z prawem nie może postawić domku w ten
sposób.
Dziś ma fajnego sąsiada, jutro wprowadzi się "służbista" obok i będzie
rozbierał.
Dlaczego ma rozbierać? Budynek gospodarczy też może być estetyczny i
"domkowy".
Generalnie uważam, żę koszty związane z pozwoleniami nie są aż tak duże aby
było warto kombinować i później rozbierać.
Jeśli ma już dom na działce, to MPZP może zabraniać dostawienia kolejnego.
Darek
2012-08-05 19:06:48 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Darek
IMHO w przypadku ka¿dego domku letniskowego czy to na fundamencie czy
legarach betonowych zgodnie z ustaw± wymagane jest pozwolenie.
Zale¿y, co to jest "domek letniskowy" dla ciebie.
to nie jest kwesti± czym jest dla mnie, a czym jest w ¶wietle prawa,
a jest budynkiem mieszkalnym.
Przedstawiam opcje. Co wybierze - jego sprawa. Masz z tym jaki¶ problem?
nie rozumiem pytania ...
Dlaczego ma rozbieraæ? Budynek gospodarczy te¿ mo¿e byæ estetyczny i
"domkowy".
a no z tego samego powodu, jak czasami PINB przywala kary za mieszkanie w
nieodebranym
budynku. Niby sliska sprawa bo jak udowodniæ czy ju¿ tu miszkasz czy
przebywasza w celach
wykañczania. Nie wiem jak to wygl±da w rzeczywisto¶ci , czy musz± byæ
swiadkowie
czy wystarczy ¿e znajd± rzeczy którch na budowie zwyczajowo siê nie posiada
ale jako¶ czasami
jest egzekwowane to prawo, no nie?

Pewnie nikt siê nie przyczepi je¿eli pytacz bêdzie pomieszkiwa³ w tym
pomieszczeniu gospodarczym,
pewnie nie trafi na s³u¿bistê s±siada ale dla mnie jest trochê bezsensem
kombinowanie na
pocz±tku jak mo¿e to zrobiæ legalnie za niezbyt wygórowane pieni±dze.
Dodatkowo zamiast p³aciæ
wiêkszy podatek za budynek gospodarczy mo¿e za³apie siê za niski podatek jak
za dom mieszkalny.

Pozdrwiam
Darek
Andrzej Lawa
2012-08-06 08:25:20 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Darek
Post by Darek
IMHO w przypadku ka¿dego domku letniskowego czy to na fundamencie czy
legarach betonowych zgodnie z ustaw± wymagane jest pozwolenie.
Zale¿y, co to jest "domek letniskowy" dla ciebie.
to nie jest kwesti± czym jest dla mnie, a czym jest w ¶wietle prawa,
a jest budynkiem mieszkalnym.
Popraw kodowanie - tak nie chce mi się z tobą gadać.
cocon
2012-08-06 06:27:30 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Andrzej Lawa
Generalnie uważam, żę koszty związane z pozwoleniami nie są aż tak duże aby
było warto kombinować i później rozbierać.
Jeśli ma już dom na działce, to MPZP może zabraniać dostawienia kolejnego.
Jak tato był parę lat temu po nową mapę, to przy okazji zapytał o
możliwość budowy. Powiedziano mu, że nie ma problemu. Raczej nic się nie
zmieniło, bo to koniec świata ;) Autostrady tamtędy nie puszczą ;)
Tak, że pozwolenie to raczej formalność.
Andrzej Lawa
2012-08-06 07:35:15 UTC
Permalink
Raw Message
Post by cocon
Post by Andrzej Lawa
Jeśli ma już dom na działce, to MPZP może zabraniać dostawienia kolejnego.
Jak tato był parę lat temu po nową mapę, to przy okazji zapytał o
możliwość budowy. Powiedziano mu, że nie ma problemu. Raczej nic się nie
zmieniło, bo to koniec świata ;)
Radni mogą mieć różne pomysły. Lepiej sprawdzić - w parę lat może się
wiele zmienić.

Przykład: ktoś sobie kupił działkę. Najpierw sprawdził aktualny MPZP -
bo chciał mieć spokojną okolicę z niską zabudową. Jakie było jego
zdziwienie, że w trakcie budowy tuż obok na sąsiedniej parceli zaczął
rosnąć wysoki blok. "Parę lat" wcześniej był dopuszczalny i ktoś wtedy
załatwił pozwolenie i tylko trochę zwlekał z rozpoczęciem. Autentyczna
historia zasłyszana w PiNB (bo biedak przyleciał na skargę... a tu żopa).
cocon
2012-08-06 14:42:52 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Andrzej Lawa
Post by cocon
Post by Andrzej Lawa
Jeśli ma już dom na działce, to MPZP może zabraniać dostawienia kolejnego.
Jak tato był parę lat temu po nową mapę, to przy okazji zapytał o
możliwość budowy. Powiedziano mu, że nie ma problemu. Raczej nic się nie
zmieniło, bo to koniec świata ;)
Radni mogą mieć różne pomysły. Lepiej sprawdzić - w parę lat może się
wiele zmienić.
Tak, zapomniałem, że to Polska ;)
Podjadę i zapytam.
Kris
2012-08-06 06:45:25 UTC
Permalink
Raw Message
to jest jakie� rozwi�zanie ale za 50tys znajdzie klitk� holenersk� tak sobie
komponuj�c�
si� z otoczeniem. Za te same pieni�dze postawi do�� fajny domek drewniany z
znacznie wi�ksz�
I tak musisz mioeć kierbuida.
Poszukaj takiego co ma dobre układy tam na miejscu i on cała papierologie załatwi szybko i sprawnie.
Ja tu u siebie mam takiego gościa co załatwił mi całą papierologie w najkrótszym mozłiwy czasie(terminy urzędnicze).
powierzchni�. Sumarycznie ��cznie z kosztami zwi�zanymi z pozwoleniami i
geodet� cena
b�dzie podobna a urok i powierzchnia niepor�wnywalne. Ale to ju� kwestia
gustu.
Nast�pna opcja to "budynek gospodarczy" na zg�oszenie, ale w nim
zasadniczo nie mog� mieszka� ludzie.
tak jak sam napisa�e�, zgodnie z prawem nie mo�e postawi� domku w ten
spos�b.
Dzi� ma fajnego s�siada, jutro wprowadzi si� "s�u�bista" obok i b�dzie
rozbiera�.
Generalnie uwa�am, �� koszty zwi�zane z pozwoleniami nie s� a� tak du�e aby
by�o warto kombinowa� i p�niej rozbiera�.
Pozdrawiam
Darek
cocon
2012-08-06 14:44:01 UTC
Permalink
Raw Message
Post by Kris
I tak musisz mioeć kierbuida.
Poszukaj takiego co ma dobre układy tam na miejscu i on cała papierologie załatwi szybko i sprawnie.
Ja tu u siebie mam takiego gościa co załatwił mi całą papierologie w najkrótszym mozłiwy czasie(terminy urzędnicze).
Ale mi się wcale nie śpieszy. Powolutku załatwię sobie sam.
Kris
2012-08-06 06:39:00 UTC
Permalink
Raw Message
Post by cocon
Chciałbym wybudować domek letniskowy na działce o powierzchni 3,5
hektara. Stoi tam dom ale w wakacje, gdy zjeżdża się cała rodzina
brakuje nam pomieszczeń. Wiem, że coś w prawie się zmieniło lub ma
zmienić odnośnie zezwolenia na budowę. Szukam w necie ale trafiam albo
na niejednoznaczne opisy albo na kłótnie "fachowców" albo na jakieś
starocie. Czy też na urzędniczo prawny bełkot.
Poszukjaj aktuialne prawo budowlanbe i tam wszystkoi pisze.
A najlepeij podejdz do swojego lokalnego PINB i tam sie dowiesz co i jak
Post by cocon
Czy ktoś z was może mi napisać jednoznacznie czy mogę postawić taki
domek, a jeśli tak, to o jakich parametrach (o rozmiary chodzi oczywiście).
Loading...